Hemodiyaliz Ünitesi
27 Mayıs 2022

ÜNİTE  TANITIMI

Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemodiyaliz ÜnitesiProf.Dr. Nihal AYDEMİR,Doç.Dr.İbrahimDOĞANveDoç.Dr.BarışESERsorumluluğunda19deneyimlidiyalizsertifikalı  hemşire, 1 teknisyen,2 temizlik personeli, 4 hizmetli personel  ile hizmet vermektedir.

Ünitemizde25hemodiyalizmakinasıilekesintisiz 24 saat  hemodiyalizhizmeti verilmektedir.Pazartesi,Çarşambave  Cumagünleri gün içerisindeaktif çalışmakta olanhastalar için gece seansı hemodiyalizi yapılmaktadır.

Ünitemizde yeşilkartlıdahiltümsağlıkgüvenceli hastalarahizmetverilmektedir.Ünitemizdediyaliz  programında olanhastalaraayrıca servis hizmeti verilmekte olup, hastalar evden alınıp tekrar evlerine  bırakılmaktadırlar.ProgramlıhastalardışındaacildiyalizveyatanhastalariçinyatakbaşıdiyalizyapılmaktadırAyrıcayoğun  bakım ünitesinde hemodiyaliz ve hemodiyafiltrasyon tedavisi de verilmektedir.

6.FAALİYETAKIŞI:
1.HastaMüracaatıveKabulü:

Uzman hekim muayenesi sonucu kronik böbrek yetmezliği tanısı koyulmuş ve hemodiyaliz raporu almış olan hasta,  hastanemiz hemodiyaliz ünitesine başvurur. Başvuru yapan hastaların KBY ve hemodiyaliz raporu mutlaka olmalıdır.  Diyaliz ünitesine kabul edilen hastanın dosyası hazırlanır. Hasta Tanıtım Formu doldurulur. Hastanın hepatit durumu  belli değilse hepatit markerleri istenerek değerlendirilir. Bu sürede hastanın diyalize alınması gerekiyorsa yedek maki-  nede diyalize alınır, diyaliz sonunda cihaz uygun dezenfektan solüsyonla dezenfekte edilir. Hastaya; hepatit durumu,  uygun diyaliz makinesi ve seans durumu göz önünde bulundurularak randevu verilir, seansları ayarlanır. Hastanın rutin  tahliller için kanı alınır ve tahlil sonuçlarına göre diyaliz hekimi tarafından tedavileri düzenlenir. Hepatit marker so-  nuçlarına göre gerekiyorsa hasta hepatit B aşısı yapılmak üzere aşı programına alınır, Diyaliz Ünitesi Hasta Seroloji Ve  AşılamaFormunakaydedilir.Hastaya;klinikdurumu,uymasıgerekenkurallar,kullanmasıgerekenilaçlarveevdenge-  tirilenilaçlarınsaklamavetaşımakoşulları,beslenmededikkatetmesigerekenkurallar,kurallarauymamasıdurumunda  oluşabilecek riskler ve transplantasyon konularını kapsayan hususlarda eğitim verilir. Verilen eğitimler Diyaliz Hasta  EğitimFormunakaydedilir.HemodiyalizuygulamasıiçinhastayaHemodiyalizUygulamasıİçinHastaRızaBelgesiim-  zalattırılarak rızası alınır. Eğer başka bir diyaliz merkezinden herhangi bir sebeple nakil yaptıracak veya misafir olarak  hizmetalacaksaepikrizraporuilediyalizünitesinebaşvurur.Hastaya;hepatitdurumu,uygundiyalizmakinesiveseans  durumugöz önünde bulundurularak randevu verilir,seansları ayarlanır.

2.HastanınHemodiyalizÜnitesineGelmesi:

Hastanemizde , ’hasta taşıma hizmet alımı yoluile diyaliz hastaları için ulaşım hizmeti verilmektedir. Hasta program  listesi ve hasta adresleri güncel şekli ile servis şoförüne verilir. Servis şoförü, hastaları diyaliz gününde seanslarına  uygun şekilde evlerinden alarak diyaliz ünitesine getirir.

3.MakinalarınveHastanınHemodiyalizİşlemineHazırlanması:
1.MakinalarınHazırlanması:

Hemodiyaliz cihazı açılır. Asidik solüsyona kırmızı pipet, bazik solüsyona mavi pipet yerleştirilir. Pipetler aracılığı ile  konsantre solüsyonlar ve sistemden makineye gelen saf su cihaz tarafından otomatik olarak karıştırılarak nihai diyaliz  solüsyonu elde edilir. Hemodiyaliz cihazına ekstrakorporeal kan devresi yani arter ven seti ve diyalizör takılır. Ekstra-  korporeal kan devresi içinden % 0,9 NaCl geçirilerek hem etilen oksit uzaklaştırılır hemde diyalizör ve ona bağlanan  arterven setlerinin içinde hava kalmaksızın serum fizyolojikdolmasısağlanır.

2.HastanınHazırlanması:

Diyaliz günü ve saatinde hemodiyaliz ünitesine gelen hasta tartılarak yatağına alınır. Hastanın giriş ağırlığı ve kuru  ağırlığına göre çekilmesi gereken UF miktarı hesaplanır,vital bulguları alınır.Hastanın kuru ağırlığı,giriş ağırlığı, hedef  UF’si, heparinizasyon şekli ve miktarı, o seansta uygulanacak ilaçları,damar erişim yolu,kan akım hızı,diyaliz süresi ve  vitalbulguları Hasta SeansTakip VeHemşire Gözlem Formunakayıt edilir

6.4.SterilizasyonSağlanması(EnfeksiyonlarınKontrolüveÖnlenmesi):

Hemodiyaliz merkezlerinde enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi bulaşmanın engellenmesi bakımından son derece  önemlidir. Ünitenin temizliği,temizlik personeli tarafından Hemodiyaliz Ünitesi Temizlik Planı doğrultusunda yapılır.  Hemodiyaliz Ünitesi Temizlik Takip Formu’na kayıt edilir. Tüm hastalar diyaliz programına alınmadan önce ve diyaliz  yönetmeliğinde belirtilen periyotlarda serolojik tetkikler yönünden değerlendirilir. Aşılanması gereken hastalar belirle-  nir ve aşı programına alınır.Ayrıca hastaların Anti-Hbs titresi takip edilir,gerektiğinde rapel aşı uygulanır. Enfekte has-  talarayrıodavemakinelerdehemodiyaliztedavisinealınır.Enfektehastaodalarıvebuodalardakullanılanmalzemeler  tanımlanmıştır, diğer hastalar için kullanılmaz, bulundukları odadan başka yerde kullanılmaz. Diyaliz merkezlerinde  çalışan personel, işe başlarken ve daha sonra yılda bir kez rutin olarak HCV antikoru, Hbs Ag ve Hbs Ab, HIV 1+2  antikoru tayin testleri taramasından geçirilir ve lazım gelen koruyucu tedbirler alınır, gerektiğinde tedavileri yaptırılır.  Personele ait sağlık taraması sonuçları Kişisel Sağlık Fişi Formu’na kaydedilerek birimde muhafaza edilir. Diyaliz ma-  kineleriherseanssonrası,makinemenüsündekiyarımsaatotomatikyıkamaprogramıseçilereksitrikasitiledezenfekte  edilir,yüzey dezenfeksiyonuda yapılarak Diyaliz Ünitesi Cihaz DezenfeksiyonFormu’na kayıt edilir

5.HemodiyalizişlemininUygulanması:
1.Hemodiyalizehazırlananhastanın fistüllükolu povidoniyot ile silinir kurumasıbeklenir.
2.Arteriğnesifistüledoğru,fistülden3cm uzaktaolacak şekilde 25-30º’likaçıyla damara yerleştirilir.
3.Veniğnesi,arteriğnesinden5cmuzaklıktaproksimaledoğru25-30º’likaçıyladamarayerleştirilir.
4.İğnelerinhavasıboşaltılıruçları klemplenir.
5.Arter iğnesi ajutajı ile arter ven setinin arter hattı ucu bağlanır, arter hattı klempleri açılarak cihazın kan pompası  50-100ml/dk hız ile çalıştırılır.
6.Kandiyalizöregelince,arterhattıüzerindekienjeksiyonportundanhastayauygunheparin,uygundozdayapılır.
7.Kanven hattıüzerindeki venhaznesine gelincepompa durdurulur,ven hattı klemplenir.
8.Hastayatakılmışolanveniğnesininajutajıilevenhattıucubağlanarakklempleriaçılır.
9.Kanpompasıkanakımhızıayarlanarakçalıştırılır.
10.Bypasskapağıaçılarak diyalizatgirişve çıkışhortumlarınınucu diyalizöre bağlanır,bypass kapağı kapatılır.
11.Hastahazırlıkaşamasındabelirlenen UFmiktarıve diyaliz süresicihaza girilerekhastanındiyalizi başlatılır.
12.Cihazüzerindekibasınçmönitörüvekondüktivitemonitörükontroledilir.
13.Venözhattayerleştirilmişolanhavadedektörününcihazbağlantısıyapılır.Diyalizördenhastayageridönenkan-  da,hava bulunduğunda venözhatta yerleştirilmiş bu dedektör,havayı saptar vekan pompası otomatik olarakdurur.
14.Kateterlihastageldiğindepansumanıaçılır,steril şartlardapansumanıyapılır.
15.Kateterlümenlerindekisıvı,enjektöryardımıylaaspireedilereklümeniçindeoluşmuşpıhtıveantikoagülan  maddetemizlenir.
16.Artervensetivekateterlümenleribağlantılarıfistüliğnelerindeolduğuşekildeyapılarakhastanındiyalizibaş-  latılmışolur.
17.Hastanındiyalizidevamederkenhersaatbaşıvitalbulgularıtakipedilir.Diyalizprogramınayenibaşlayanhas-  talarve komplike hastalarda vitalbulguların takibi daha sıkaralıklarla yapılır.
18.Hemodiyalizhekimihastayıtıbbiyöndendeğerlendirirvehastadosyasınagözlemnotlarınıkaydeder.
19.HerayınbaşındahekimvizitiileDiyalizÜnitesiHastaAylıkTedaviPlanıTakipFormu’ndabelirlenmişolan  ilaçlar seans sonunda hastaya uygulanır.
20.Seanssüresibitenhastanınçıkışişleminebaşlanır.Cihazınkanakımpompasıkapatılır,hastanınarteriğnesiçıka-  rılır,iğne çıkışına steril spanç ile baskı uygulanır.

6.HemodiyalizİşlemininSonlandırılması
1.Setinarter bağlantısına, serum fizyolojiktakılarak hastaya setlerdeki kan geriverilir.
2.Setiçindekikantamamenbittiktensonrapompakapatılıp,venhattıklemplenirvehastanınveniğnesiçıkarılır.  Çıkarılanfistüliğneleri kesici delici atıkkovasına atılır.
3.Vençıkışyerinede sterilspançilebaskıuygulanır.

4.Hastadiyalizekateterilealınmışsaçıkışişlemisonundakateterlümenleri%0,9izotonikileyıkanırvelümenlerin  kapasitesikadar heparin verilerek kateter uçları kapatılır.

5.Konsantresolüsyonbidonlarındakipipetlerçıkarılıpmakinedekiyerlerine takılır.
6.Cihazınbypasskapağıaçılarakdiyalizatartervevenhortumlarıdiyalizlerdenayrılıp,tekrarmakinedekiyerlerine  yerleştirilirbypass kapağı kapatılır.
7.Diyalizsetlericihazdançıkarılırtıbbiatıkkovasına atılır.
8.Hastanıniğneçıkışyerlerindeki kanamatamamendurunca steril spançilegirişyerleri bantlanır.
9.Hastanınçıkış kan basıncı ve ağırlığı Hasta SeansTakip ve Hemşire Gözlem Formuna kaydedilir.
10.Cihazmenüsündenyarımsaatlikotomatikyıkamaprogramı seçilerekhemodiyalizcihazıyıkamaya alınır.
11.Yüzeydezenfeksiyonudayapılancihaz sonrakiseansiçin setlenerek hazırlanır.

Yapılandezenfeksiyonlar DiyalizÜnitesiCihaz DezenfeksiyonFormu’na  kayıtedilir.

7.HASTANINHEMODİYALİZ ÜNİTESİNDENAYRILMASI

Tedavi sonrası hastalar tekerlekli sandalye ile veya yürüyerek, personel eşliğinde nakil aracına bindirilerek adreslerine  teslimedilir.

8.HASTATETLİKLERİNİNYAPILMASI,HASTALARINTIBBİYÖNDENDEĞERLENDİRİLMESİ,  TEDAVİLERİNİNDÜZENLENMESİ ve UYGULANMASI
1.Diyaliz hastalarına yapılması gereken laboratuar tetkikleri, Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen  zamanlarda yapılarak Diyaliz Ünitesi Hasta Tahlil Takip Formu’nakaydedilir. Diyaliz sorumlu uzman tabib tarafından  tetkik sonuçları değerlendirilerek hastaların o ayki tedavileri planlanır. Diyaliz Ünitesi Hasta Aylık Tedavi Planı Takip  Formu’nakaydedilir. Hasta ilaçları reçete edilir.Ayrıca diyaliz sorumlu uzman tabibi hastaların tıbbi muayenelerinde  yaparak Diyaliz Ünitesi Sorumlu Uzman Doktor Tıbbi Muayene Formu’na muayeneye ilişkin notlarını kaydeder.Hasta  tedavileriaylık tedavi planına uygun şekilde diyaliz hemşireleri tarafından uygulanır.
2.Hasta Eğitimleri Diyaliz tedavisi gören hastalara tedavinin gerektirdiği hususlarda eğitimler verilir. Bu eğitimler  hastanın; klinik durumu, uyması gereken kurallar, kullanması gereken ilaçlar, Evden Getirilen İlaçların Saklama ve  Taşıma Koşulları beslenmede dikkat etmesi gereken hususlar,kurallara uymaması durumunda oluşabilecek riskler ve  transplantasyonkonuları kapsamaktadır.Hastalaraverilen eğitimler DiyalizHasta Eğitim Formu’na kaydedilir.

9.
CİHAZBAKIMLARIveSUSİSTEMLERİKONTROLLERİ:
1.Cihazların Aylık bakımı; anlaşmalı firma tarafından diyaliz teknisyeni gözetiminde gerçekleştirilir. Bakım faaliyeti  ile ilgili anlaşmalı firma tarafından verilen kayıtlar muhafaza edilmektedir. Cihazlar kullanılmadan önce kontrole tabi  tutulur.Cihazkendisinitestetmeözelliğinesahiptir.Herseanssonrasıcihazlarsitrikasitiledezenfekteedilirveyapılan  dezenfeksiyonlarteknisyen tarafından Diyaliz Ünitesi Cihaz Dezenfeksiyon Formu’nakaydedilir.
2.Su Sistemi Kontrolleri: Su sisteminin kullanımından, rutin bakımından, ilgili servisin yaptığı faaliyetlerin kontro-  lündenvesonuçlarınınkayıtaltınaalınmasındanhemodiyalizünitesiteknisyenisorumludur.Hemodiyalizteknisyenisu  sisteminde üretilen saf su için günlük olarak yapılması gereken kontrolleri yaparak Diyaliz Ünitesi Su Sistemi Saf Su  Günlük Kontrol Formu’na kaydeder. Su sistemi aylık bakımı ,su sisteminin dezenfeksiyonu, anlaşmalı firma tarafından  gerçekleştirilir.Bakım faaliyeti ile ilgili anlaşmalı firma tarafından verilen kayıtlar muhafaza edilmektedir.Yönetmelik  gereğiüretilensafsuyunaltıaydabirkimyasal,üçaydabirbakteriyolojikanalizlerideanlaşmalıfirmatarafındanyapılır  ve sonuç raporları saklanır.


10.KOMPLİKASYONLARINİZLENMESİ

Diyaliz sırasında ortaya çıkabilen sorunlar olabilir. Bunlar sıklıkla hayatı tehdit etmeyen, tansiyon düşüklüğü, kramp,  başağrısı, bulantı olabilir.Diyaliz seansısırasında ve sonrasında rahatsızlık duymamak

için, diyalizler arası dönemlerde müsaade edilen kilo alımına kesinlikle uyulması gereklidir. Uzun süre diyalize giren  hastalarda, kemik değişikliklerine bağlı ağrılar ve bazı maddelerin (B2-mikroglobulin) birikimine bağlı olarak, ellerde,  kollardauyuşmalar olabilir.

11.HASTAGÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASIYÖNELİKFAALİYETLER
1.Hastagüvenliği HastaGüvenliğiProsedürüneuygunolaraksağlanır.
2.DüşmelerinÖnlenmesi
3.Kliniktekizeminlerdekırık,çukurolmamasınasorumluhemşiredikkateder,olmasıdurumundateknikservise  onartır.
4.Kablolarızeminetemasetmeyecek şekildeveçalışmaalanlarındatakılmaya sebepolmayacak şekilde toplatır.
5.Islakzeminolmasıveyayeredökülmeolmasıdurumundaalanıntemizlenekadarkullanılmasınıengeller.
6.Yatakkenarlıklarınıkaldırtır.
7.Düşmeriskiyüksekolanhastalarhemşiretarafındandahasıkkontroledilir.

12.KALİTEİYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ

‘‘Sürekliiyileşmeertelenmişmükemmelliktendahaiyidir.’’MarkTwain

Hastanemiz hizmetlerine; etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunumunu temel alan anlayışın yerleştirilmesi amacıyla başlanan kalite çalışmaları sürekli iyileşme felsefesi ile devam etmektedir. Hastane hizmet kalite standartları çalışmaları  gereği;

.Tüm çalışanların görev tanımlarının yapılması, işleyişi tanımlayan prosedür ve talimatların hazırlanması, dokümanla-  rınve kayıtların kontrolü,

•Hedeflerinbelirlenmesiveizlenmesi,

İndikatöryönetimi,
ÖzDeğerlendirmesürecininyürütülmesi,
Güvenlikraporlamasisteminintakibi,
Düzelticiveönleyicifaaliyetler,
Hasta-çalışanvetesisgüvenliğiçalışmaları,
Eğitimfaaliyetleri,
Çalışanvehastamemnuniyetanketleri,


Sorumlu Hemşire Dahili Tel: 5055
Danışma Dahili Tel : 5025
Ünite Dahili Tel : 5050Prof.Dr.NihalAYDEMİR

(NefrolojiUzmanı)


D. Dr.İbrahimDOĞAN

(NefrolojiUzmanı)


D. Dr.BarışESER

(NefrolojiUzmanı)

PerihanEKEN

(HemodiyalizSorumluHemşire)