Amaç ve Hedeflerimiz


KU.YD.123 HASTANE AMAÇ VE HEDEFLER (2).doc

 

 
KURUMSAL AMAÇ

2022 YILI KURUMSAL HEDEF

UYGULAMA ADIMLARINI İÇEREN EYLEM PLANI

SÜREKLİ İYİLEŞMEYİ HEDEFLEYEN BİR
HASTANE OLMAK

Ø Teknolojik değişiklikleri ve sağlık sektöründeki değişiklikleri kalite ile birleştirerek en uygun maliyette hizmet sunmak
Ø Hasta/ hasta yakını memnuniyeti, hakları ve
güvenliği konusunda sağlıklı hizmetler
sunmak
Ø Verdiğimiz hizmeti zamanında, sistemli,
planlı, en az hata ile yürütmek
Ø Kalite Yönetim Sistemleri standartlarından
taviz vermeden sürekli iyileştirmeyi sağlamak
Ø Hasta mahremiyetine önem veren ve
sağlayan bir hastane olmak
Ø Çağdaş teknolojiyi kullanarak bilimsel
araştırmalarda öncü olmak
Ø Gerek nitelik gerekse nicelik olarak sürekli
gelişim ve ölçüme dayalı hizmet sunmak
Ø Sürekli ölçme ve değerlendirme ile hizmet
kalitesini arttırmak
Ø Sağlık hizmetinin kalite/verimliliğini
artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

Ø Klinik gösterge verileri doğrultusunda değerlendirme yapmak ve gerekmesi halinde verilerin iyileştirilmesi yönünde çalışmalar gerçekleştirmek
Ø Hasta memnuniyet anketlerinde çıkan veriler ve görüş öneriler doğrultusunda gerekli iyileştirme ve planlamalar yapılmaktadır
Ø Çalışan memnuniyet anketlerinde çıkan veriler ve görüş öneriler doğrultusunda gerekli iyileştirme ve planlamalar yapılmaktadır,
Ø Gösterge Yönetimi sürekliliği sağlanarak, gösterge içeriğinde yer alan bölüm kalite sorumluları ile birlikte göstergelerin önemi anlayarak belirlenen hedef değerlere ulaşılmasını sağlamak.

TIP EĞİTİMİNİN HER AŞAMASINA
NİTELİKLİ KATKI SAĞLAYAN BİR EĞİTİM
HASTANESİ OLMAK

Ø Öğrenci, eğitici memnuniyeti, hakları ve
güvenliği zemininde, tıp eğitimi için nitelikli
bir klinik altyapı sağlamak ve sürdürmek,
Ø Sağlık hizmeti sunumu sırasında tüm
süreçlerde eğitim ve öğretimi öncelemek.

Ø Tıp Fakültesi Dekanlığı, Bölüm Başkanlıkları ile etkili bir işbirliği ve eşgüdüm sistemi kurmak ve sürdürmek,
Ø Dekanlığa bağlı öğrenci, eğitici, eğitim kurul ve komisyonları,
anabilim dallarından gelen eğitim öğretimle ilgili olabilecek
görüş ve önerilere göre altyapı ve süreçlerde sürekli
iyileştirme yapmak.

 

 

 

GÜVENİLİR VE KOLAY ULAŞILABİLİR
SAĞLIK HİZMETİ SUNARAK
BULUNDUĞUMUZ BÖLGEDE, YURT İÇİ VE
YURT DIŞINDA TERCİH EDİLEN HASTANE
OLABİLMEK

Ø Sunduğumuz sağlık hizmetine ihtiyacı olan
herkesin kolaylıkla ulaşmasını sağlamak.
Ø Engelli ve yaşlı bireylerin sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak
Ø Yurtdışından kurumumuza başvurmak
isteyen hastaların işlemlerini kolaylaştırmak.

Ø Hastanemize gelen yaşlı ve engelli hastaların kolay
ulaşımlarının sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılmakta olup, tespit edilen ve hastane idaresine iletilen sorunlar için gerekli çalışmalar teknik birim tarafından yapılacaktır.
Ø Çorum Belediyesi ile işbirliği halinde çalışılarak, hastaneye ulaşım konusunda toplu taşıma hizmetlerinin yeterli ve verimli olarak sunulmasını sağlamak.

HASTALARIMIZIN MEMNUNİYETİNİ
YÜKSELTMEK

Ø Hastalarımızın görüş ve önerileri
doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesini
sağlamak.

Ø Hastalarımızın görüş öneri, memnuniyet anketleri gibi Hastanemiz hizmetlerine yönelik talep ve beklentilerinin değerlendirilmesi, yapılan değerlendirmeler neticesinde, uygun görülen taleplere yönelik gerekli iyileştirme çalışmaların yapılması hususunda hastane idaresinin yer aldığı değerlendirme ekipleri ile taleplere yönelik çalışmaları sürdürmek.

ÇALIŞANLARIMIZIN MEMNUNİYETİNİ
YÜKSELTMEK

Ø Çalışanlarımızın görüş ve önerileri
doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesini
sağlamak.

Ø Personellerin, meslek ve sertifikasyon durumlarına,
yeteneklerine ve isteklerine uygun alanlarda çalıştırılmalarının sağlanması.
Ø Çalışanların boş vakitlerinde ve öğle aralarında hastane bahçesinde yürüyüş ve dinlenme alanlarının oluşturulması.

ØHastane kütüphanesinin tüm çalışanlar tarafından bilinmesi adına faaliyetler gerçekleştirilmesi.

HASTANE ALT YAPI VE DONANIM EKSİKLİKLERİNİ GİDERMEK VE
SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK

Ø Hastane alt yapı eksikliklerini mümkün
olduğunca azaltarak kaliteli ve sürekli sağlık
hizmeti sunmak.

Ø Hastanemiz binasında gerekli görülen tamir, tadilat
ve bakımlarının Sağlıkta Kalite Standartlarına uygun
olarak yapılmasının sağlanması
Ø Eksikliklerin ve gerekli ise yenilenmelerini sağlamak

ÇALIŞANLARIMIZIN NİTELİKLERİNİ
YÜKSELTEREK HİZMET KALİTESİNİ
ARTTIRMAK

Ø Hizmet içi eğitimler, sertifikalandırma
konusunda çalışanların yönlendirilmesini
sağlamak.
Ø Çalışanların yeteneklere göre uygun
bölümde çalıştırılmasını sağlamak.

Ø Çalışanların görev tanımına ve niteliklerine (sertifika,
mezuniyet, deneyim) uygun yerlerde hizmet vermesinin

sağlanması.
Ø Çalışanların eğitim İhtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitim almalarının sağlanması.
Ø Personellerin sertifikasyon programlarına
katılımlarının sağlanması.

ÇEVRE SAĞLIĞINI ÖNEMSEYEREK
ATIKLARINI AZALTAN ÇEVREYE DUYARLI
BİR HASTANE OLMAK

Ø Hastanemiz birimlerinde çıkan Tıbbi Atık miktarının bir önceki yıla göre daha düşük seviyede seyretmesini sağlamak.

Ø 2021 yılında 430.514 kg olarak kayıtlara geçen atık miktarının 2022 yılında ilgili idari birim ve çevre sağlığı teknisyenliği tarafından gerekli kontrollerin yapılarak uygunsuz atıkların önlenmesi, çalışanların atık konusunda duyarlılığının yerinde tespit edilmesinin sağlanması

HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAK İÇİN İLİMİZE VE BÖLGEMİZE HİZMET VERECEK YENİ BİRİM VE TESİSLERİN YAPIMINI SAĞLAMAK

Ø Hastanemiz ve İlimizde bulunmayan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezinin yapımının hedeflenen sürede sonuçlanmasını sağlamak.

ØPET CT çekim ünitesinin kurulumunun gerçekleştirilmesi.

Ø İl Özel İdaresi desteği ile hastanemiz bünyesinde inşaat sürecine başlanan Onkoloji Tanı ve Tedavi merkezinin belirlenen hedef sürede bitirilmesi için gerekli takip ve kontrollerin yapılarak, tüm destekçiler ile sürecin aksamaması hususunda sürekli iletişim halinde olunması.

ØPET CT çekim ünitesinin kurulumunun gerçekleştirilmesi sağlanacak hastanemiz ve ilimize kazandırılması, bu sayede farklı illere gitmek zorunda kalan vatandaşlarımızın tanı ve tedavilerinin ilimiz bünyesinde gerçekleştirilmesine olanak sağlanması.