Klinik Hakkında
26 Eylül 2023

ÜNİTE  TANITIMI

Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi Prof. Dr. Nihal  AYDEMİR, Doç. Dr. İbrahim DOĞAN ve Doç.Dr. Barış ESER sorumluluğunda 19 deneyimli diyaliz sertifikalı  hemşire, 1 teknisyen,2 temizlik personeli, 4 hizmetli personel  ile hizmet vermektedir.

Ünitemizde 25 hemodiyaliz makinası ile kesintisiz 24 saat  hemodiyaliz hizmeti verilmektedir. Pazartesi, Çarşamba ve  Cuma günleri gün içerisinde aktif çalışmakta olan hastalar için gece seansı hemodiyalizi yapılmaktadır.

Ünitemizde yeşil kartlı dahil tüm sağlık güvenceli hastalara hizmet verilmektedir. Ünitemizde diyaliz  programında olan hastalara ayrıca servis hizmeti verilmekte olup, hastalar evden alınıp tekrar evlerine  bırakılmaktadırlar. Programlı hastalar dışında acil diyaliz ve yatan hastalar için yatak başı diyaliz yapılmaktadır.  Ayrıca yoğun  bakım ünitesinde hemodiyaliz ve hemodiyafiltrasyon tedavisi de verilmektedir.


6.FAALİYET AKIŞI:
1.Hasta Müracaatı ve Kabulü:
Uzman hekim muayenesi sonucu kronik böbrek yetmezliği tanısı koyulmuş ve hemodiyaliz raporu almış olan hasta,  hastanemiz hemodiyaliz ünitesine başvurur. Başvuru yapan hastaların KBY ve hemodiyaliz raporu mutlaka olmalıdır.  Diyaliz ünitesine kabul edilen hastanın dosyası hazırlanır. Hasta Tanıtım Formu doldurulur. Hastanın hepatit durumu  belli değilse hepatit markerleri istenerek değerlendirilir. Bu sürede hastanın diyalize alınması gerekiyorsa yedek maki-  nede diyalize alınır, diyaliz sonunda cihaz uygun dezenfektan solüsyonla dezenfekte edilir. Hastaya; hepatit durumu,  uygun diyaliz makinesi ve seans durumu göz önünde bulundurularak randevu verilir, seansları ayarlanır. Hastanın rutin  tahliller için kanı alınır ve tahlil sonuçlarına göre diyaliz hekimi tarafından tedavileri düzenlenir. Hepatit marker so-  nuçlarına göre gerekiyorsa hasta hepatit B aşısı yapılmak üzere aşı programına alınır, Diyaliz Ünitesi Hasta Seroloji Ve  Aşılama Formuna kaydedilir. Hastaya; klinik durumu, uyması gereken kurallar, kullanması gereken ilaçlar ve evden ge-  tirilen ilaçların saklama ve taşıma koşulları, beslenmede dikkat etmesi gereken kurallar, kurallara uymaması durumunda  oluşabilecek riskler ve transplantasyon konularını kapsayan hususlarda eğitim verilir. Verilen eğitimler Diyaliz Hasta  Eğitim Formuna kaydedilir. Hemodiyaliz uygulaması için hastaya Hemodiyaliz Uygulaması İçin Hasta Rıza Belgesi im-  zalattırılarak rızası alınır. Eğer başka bir diyaliz merkezinden herhangi bir sebeple nakil yaptıracak veya misafir olarak  hizmet alacaksa epikriz raporu ile diyaliz ünitesine başvurur. Hastaya; hepatit durumu, uygun diyaliz makinesi ve seans  durumu göz önünde bulundurularak randevu verilir, seansları ayarlanır.

2.Hastanın Hemodiyaliz Ünitesine Gelmesi:
Hastanemizde , ’’hasta taşıma hizmet alımı yolu’’ ile diyaliz hastaları için ulaşım hizmeti verilmektedir. Hasta program  listesi ve hasta adresleri güncel şekli ile servis şoförüne verilir. Servis şoförü, hastaları diyaliz gününde seanslarına  uygun şekilde evlerinden alarak diyaliz ünitesine getirir.3.Makinaların ve Hastanın Hemodiyaliz İşlemine Hazırlanması:
1.Makinaların Hazırlanması:
Hemodiyaliz cihazı açılır. Asidik solüsyona kırmızı pipet, bazik solüsyona mavi pipet yerleştirilir. Pipetler aracılığı ile  konsantre solüsyonlar ve sistemden makineye gelen saf su cihaz tarafından otomatik olarak karıştırılarak nihai diyaliz  solüsyonu elde edilir. Hemodiyaliz cihazına ekstrakorporeal kan devresi yani arter ven seti ve diyalizör takılır. Ekstra-  korporeal kan devresi içinden % 0,9 NaCl geçirilerek hem etilen oksit uzaklaştırılır hemde diyalizör ve ona bağlanan  arter ven setlerinin içinde hava kalmaksızın serum fizyolojik dolması sağlanır.

2.Hastanın Hazırlanması:
Diyaliz günü ve saatinde hemodiyaliz ünitesine gelen hasta tartılarak yatağına alınır. Hastanın giriş ağırlığı ve kuru  ağırlığına göre çekilmesi gereken UF miktarı hesaplanır,vital bulguları alınır.Hastanın kuru ağırlığı,giriş ağırlığı, hedef  UF’si, heparinizasyon şekli ve miktarı, o seansta uygulanacak ilaçları,damar erişim yolu,kan akım hızı,diyaliz süresi ve  vital bulguları Hasta Seans Takip Ve Hemşire Gözlem Formuna kayıt edilir6.4. Sterilizasyon Sağlanması (Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi):

Hemodiyaliz merkezlerinde enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi bulaşmanın engellenmesi bakımından son derece  önemlidir. Ünitenin temizliği,temizlik personeli tarafından Hemodiyaliz Ünitesi Temizlik Planı doğrultusunda yapılır.  Hemodiyaliz Ünitesi Temizlik Takip Formu’na kayıt edilir. Tüm hastalar diyaliz programına alınmadan önce ve diyaliz  yönetmeliğinde belirtilen periyotlarda serolojik tetkikler yönünden değerlendirilir. Aşılanması gereken hastalar belirle-  nir ve aşı programına alınır.Ayrıca hastaların Anti-Hbs titresi takip edilir,gerektiğinde rapel aşı uygulanır. Enfekte has-  talar ayrı oda ve makinelerde hemodiyaliz tedavisine alınır. Enfekte hasta odaları ve bu odalarda kullanılan malzemeler  tanımlanmıştır, diğer hastalar için kullanılmaz, bulundukları odadan başka yerde kullanılmaz. Diyaliz merkezlerinde  çalışan personel, işe başlarken ve daha sonra yılda bir kez rutin olarak HCV antikoru, Hbs Ag ve Hbs Ab, HIV 1+2  antikoru tayin testleri taramasından geçirilir ve lazım gelen koruyucu tedbirler alınır, gerektiğinde tedavileri yaptırılır.  Personele ait sağlık taraması sonuçları Kişisel Sağlık Fişi Formu’na kaydedilerek birimde muhafaza edilir. Diyaliz ma-  kineleri her seans sonrası, makine menüsündeki yarım saat otomatik yıkama programı seçilerek sitrik asit ile dezenfekte  edilir, yüzey dezenfeksiyonuda yapılarak Diyaliz Ünitesi Cihaz Dezenfeksiyon Formu’na kayıt edilir


5.Hemodiyaliz işleminin Uygulanması:
1.Hemodiyalize hazırlanan hastanın fistüllü kolu povidon iyot ile silinir kuruması beklenir.
2.Arter iğnesi fistüle doğru, fistülden 3 cm uzakta olacak şekilde 25-30º’lik açıyla damara yerleştirilir.
3.Ven iğnesi,arter iğnesinden 5 cm uzaklıkta proksimale doğru 25-30º’lik açıyla damara yerleştirilir.
4.İğnelerin havası boşaltılır uçları klemplenir.
5.Arter iğnesi ajutajı ile arter ven setinin arter hattı ucu bağlanır, arter hattı klempleri açılarak cihazın kan pompası  50-100 ml/dk hız ile çalıştırılır.
6.Kan diyalizöre gelince, arter hattı üzerindeki enjeksiyon portundan hastaya uygun heparin, uygun dozda yapılır.
7.Kan ven hattı üzerindeki ven haznesine gelince pompa durdurulur,ven hattı klemplenir.
8.Hastaya takılmış olan ven iğnesinin ajutajı ile ven hattı ucu bağlanarak klempleri açılır.
9.Kan pompası kan akım hızı ayarlanarak çalıştırılır.
10.Bypass kapağı açılarak diyalizat giriş ve çıkış hortumlarının ucu diyalizöre bağlanır,bypass kapağı kapatılır.
11.Hasta hazırlık aşamasında belirlenen UF miktarı ve diyaliz süresi cihaza girilerek hastanın diyalizi başlatılır.
12.Cihaz üzerindeki basınç mönitörü ve kondüktivite monitörü kontrol edilir.
13.Venöz hatta yerleştirilmiş olan hava dedektörünün cihaz bağlantısı yapılır. Diyalizörden hastaya geri dönen kan-  da, hava bulunduğunda venöz hatta yerleştirilmiş bu dedektör, havayı saptar ve kan pompası otomatik olarak durur.
14.Kateterli hasta geldiğinde pansumanı açılır ,steril şartlarda pansumanı yapılır.
15.Kateter lümenlerindeki sıvı, enjektör yardımıyla aspire edilerek lümen içinde oluşmuş pıhtı ve antikoagülan  madde temizlenir.
16.Arter ven seti ve kateter lümenleri bağlantıları fistül iğnelerinde olduğu şekilde yapılarak hastanın diyalizi baş-  latılmış olur.
17.Hastanın diyalizi devam ederken her saat başı vital bulguları takip edilir. Diyaliz programına yeni başlayan has-  talar ve komplike hastalarda vital bulguların takibi daha sık aralıklarla yapılır.
18.Hemodiyaliz hekimi hastayı tıbbi yönden değerlendirir ve hasta dosyasına gözlem notlarını kaydeder.
19.Her ayın başında hekim viziti ile Diyaliz Ünitesi Hasta Aylık Tedavi Planı Takip Formu’nda belirlenmiş olan  ilaçlar seans sonunda hastaya uygulanır.
20.Seans süresi biten hastanın çıkış işlemine başlanır.Cihazın kan akım pompası kapatılır,hastanın arter iğnesi çıka-  rılır, iğne çıkışına steril spanç ile baskı uygulanır.


6.Hemodiyaliz İşleminin Sonlandırılması
1.Setin arter bağlantısına, serum fizyolojik takılarak hastaya setlerdeki kan geri verilir.
2.Set içindeki kan tamamen bittikten sonra pompa kapatılıp, ven hattı klemplenir ve hastanın ven iğnesi çıkarılır.  Çıkarılan fistül iğneleri kesici delici atık kovasına atılır.
3.Ven çıkış yerine de steril spanç ile baskı uygulanır.
4.Hasta diyalize kateter ile alınmışsa çıkış işlemi sonunda kateter lümenleri %0,9 izotonik ile yıkanır ve lümenlerin  kapasitesi kadar heparin verilerek kateter uçları kapatılır.

5.Konsantre solüsyon bidonlarındaki pipetler çıkarılıp makinedeki yerlerine takılır.
6.Cihazın bypass kapağı açılarak diyalizat arter ve ven hortumları diyalizlerden ayrılıp, tekrar makinedeki yerlerine  yerleştirilir bypass kapağı kapatılır.
7.Diyaliz setleri cihazdan çıkarılır tıbbi atık kovasına atılır.
8.Hastanın iğne çıkış yerlerindeki kanama tamamen durunca steril spanç ile giriş yerleri bantlanır.
9.Hastanın çıkış kan basıncı ve ağırlığı Hasta Seans Takip ve Hemşire Gözlem Formuna kaydedilir.
10.Cihaz menüsünden yarım saatlik otomatik yıkama programı seçilerek hemodiyaliz cihazı yıkamaya alınır.
11.Yüzey dezenfeksiyonu da yapılan cihaz sonraki seans için setlenerek hazırlanır.

Yapılan dezenfeksiyonlar Diyaliz Ünitesi Cihaz Dezenfeksiyon Formu’na  kayıt edilir.

7.HASTANIN HEMODİYALİZ ÜNİTESİNDEN AYRILMASI
Tedavi sonrası hastalar tekerlekli sandalye ile veya yürüyerek, personel eşliğinde nakil aracına bindirilerek adreslerine  teslim edilir.

8.HASTA TETLİKLERİNİN YAPILMASI, HASTALARIN TIBBİ YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ,  TEDAVİLERİNİN DÜZENLENMESİ ve UYGULANMASI
1.Diyaliz hastalarına yapılması gereken laboratuar tetkikleri, Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen  zamanlarda yapılarak Diyaliz Ünitesi Hasta Tahlil Takip Formu’na kaydedilir. Diyaliz sorumlu uzman tabib tarafından  tetkik sonuçları değerlendirilerek hastaların o ayki tedavileri planlanır. Diyaliz Ünitesi Hasta Aylık Tedavi Planı Takip  Formu’na kaydedilir. Hasta ilaçları reçete edilir.Ayrıca diyaliz sorumlu uzman tabibi hastaların tıbbi muayenelerinde  yaparak Diyaliz Ünitesi Sorumlu Uzman Doktor Tıbbi Muayene Formu’na muayeneye ilişkin notlarını kaydeder.Hasta  tedavileri aylık tedavi planına uygun şekilde diyaliz hemşireleri tarafından uygulanır.
2.Hasta Eğitimleri Diyaliz tedavisi gören hastalara tedavinin gerektirdiği hususlarda eğitimler verilir. Bu eğitimler  hastanın; klinik durumu, uyması gereken kurallar, kullanması gereken ilaçlar, Evden Getirilen İlaçların Saklama ve  Taşıma Koşulları beslenmede dikkat etmesi gereken hususlar,kurallara uymaması durumunda oluşabilecek riskler ve  transplantasyon konuları kapsamaktadır. Hastalara verilen eğitimler Diyaliz Hasta Eğitim Formu’na kaydedilir.

9.CİHAZ BAKIMLARI ve SU SİSTEMLERİ KONTROLLERİ:
1.Cihazların Aylık bakımı; anlaşmalı firma tarafından diyaliz teknisyeni gözetiminde gerçekleştirilir. Bakım faaliyeti  ile ilgili anlaşmalı firma tarafından verilen kayıtlar muhafaza edilmektedir. Cihazlar kullanılmadan önce kontrole tabi  tutulur. Cihaz kendisini test etme özelliğine sahiptir. Her seans sonrası cihazlar sitrik asit ile dezenfekte edilir ve yapılan  dezenfeksiyonlar teknisyen tarafından Diyaliz Ünitesi Cihaz Dezenfeksiyon Formu’na kaydedilir.
2.Su Sistemi Kontrolleri: Su sisteminin kullanımından, rutin bakımından, ilgili servisin yaptığı faaliyetlerin kontro-  lünden ve sonuçlarının kayıt altına alınmasından hemodiyaliz ünitesi teknisyeni sorumludur. Hemodiyaliz teknisyeni su  sisteminde üretilen saf su için günlük olarak yapılması gereken kontrolleri yaparak Diyaliz Ünitesi Su Sistemi Saf Su  Günlük Kontrol Formu’na kaydeder. Su sistemi aylık bakımı ,su sisteminin dezenfeksiyonu, anlaşmalı firma tarafından  gerçekleştirilir.Bakım faaliyeti ile ilgili anlaşmalı firma tarafından verilen kayıtlar muhafaza edilmektedir.Yönetmelik  gereği üretilen saf suyun altı ayda bir kimyasal, üç ayda bir bakteriyolojik analizleride anlaşmalı firma tarafından yapılır  ve sonuç raporları saklanır.


10.KOMPLİKASYONLARIN İZLENMESİ
Diyaliz sırasında ortaya çıkabilen sorunlar olabilir. Bunlar sıklıkla hayatı tehdit etmeyen, tansiyon düşüklüğü, kramp,  baş ağrısı, bulantı olabilir. Diyaliz seansı sırasında ve sonrasında rahatsızlık duymamak

için, diyalizler arası dönemlerde müsaade edilen kilo alımına kesinlikle uyulması gereklidir. Uzun süre diyalize giren  hastalarda, kemik değişikliklerine bağlı ağrılar ve bazı maddelerin (B2-mikroglobulin) birikimine bağlı olarak, ellerde,  kollarda uyuşmalar olabilir.11.HASTA GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI YÖNELİK FAALİYETLER
1.Hasta güvenliği Hasta Güvenliği Prosedürüne uygun olarak sağlanır.
2.Düşmelerin Önlenmesi
3.Klinikteki zeminlerde kırık, çukur olmamasına sorumlu hemşire dikkat eder, olması durumunda teknik servise  onartır.
4.Kabloları zemine temas etmeyecek şekilde ve çalışma alanlarında takılmaya sebep olmayacak şekilde toplatır.
5.Islak zemin olması veya yere dökülme olması durumunda alanın temizlene kadar kullanılmasını engeller.
6.Yatak kenarlıklarını kaldırtır.
7.Düşme riski yüksek olan hastalar hemşire tarafından daha sık kontrol edilir.


12. KALİTE İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ

‘‘Sürekli iyileşme ertelenmiş mükemmellikten daha iyidir.’’MarkTwain

Hastanemiz hizmetlerine; etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunumunu temel alan anlayışın yerleştirilmesi amacıyla başlanan kalite çalışmaları sürekli iyileşme felsefesi ile devam etmektedir. Hastane hizmet kalite standartları çalışmaları  gereği;

.Tüm çalışanların görev tanımlarının yapılması, işleyişi tanımlayan prosedür ve talimatların hazırlanması, dokümanla-  rın ve kayıtların kontrolü,

•Hedeflerin belirlenmesi ve izlenmesi,

•İndikatör yönetimi,
•Öz Değerlendirme sürecinin yürütülmesi,
•Güvenlik raporlama sisteminin takibi,
•Düzeltici ve önleyici faaliyetler,
•Hasta-çalışan ve tesis güvenliği çalışmaları,
•Eğitim faaliyetleri,
•Çalışan ve hasta memnuniyet anketleri,